→ Etički kodeks Hrvatske stranke prava.pdf

Temeljem zaključka 8. Sabora Hrvatske stranke prava (u daljnjem tekstu: HSP) od 25. veljače 2012. godine, a polazeći od nauka dr. Ante Starčevića, osobito da „dobro ponašanje, triezno življenje, međusobno prijateljstvo, razložno štovanje, razumna priklonost nasprama vriednim i poštenim osebam, to su biljege, po kojih treba da se odlikuju članovi Stranke prava“, Osnovnih polazišnih vrijednosti HSP i članka 17. Statuta HSP, Glavni Stan HSP na sjednici održanoj 14. listopada 2012. godine donio je

ETIČKI KODEKS

HRVATSKE STRANKE PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks HSP (u daljnjem tekstu: Kodeks) je skup etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova HSP (u daljnjem tekstu: članovi HSP).
Kodeksa su se dužne pridržavati i osobe koje nisu članovi HSP ako politički djeluju za HSP.

Članak 2.

Članovi HSP prihvaćaju načela ponašanja utvrđena ovim Kodeksom kao svoja osobna načela te način ponašanja u HSP i u svakodnevnom životu.

Članak 3.

Članovi HSP promiču domoljublje, poštenje, pravednost, poštovanje, istinitost, odgovornost i kulturu dijaloga te djeluju u skladu s tim načelima.

II. ETIČKA NAČELA HSP

Članak 4.

Članovi HSP dužni su ponašati se tako da čuvaju ugled HSP, svoj osobni ugled i ugled drugih članova HSP.
Članovi HSP postupaju humano, poštuju ljudska prava i slobode i dostojanstvo svake osobe te pomažu one kojima je potrebna tuđa pomoć.

Članak 5.

Članovi HSP promiču politiku HSP i šire ideje HSP u argumentiranom i kulturnom dijalogu, a pri tomu ne mogu svoje osobne stavove iznositi kao politiku i stavove HSP.

Članak 6.

Članovi HSP slobodno, jasno i argumentirano iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje i vođenje politike HSP. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano, bez omalovažavanja tuđih mišljenja i prijedloga.
Članovi HSP poštuju i provode odluke koje donose tijela HSP.

Članak 7.

U javnim nastupima istupaju dužnosnici HSP, a ostali članovi HSP uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela i dužnosnika HSP.
Članovi HSP dužni su u javnim nastupima, govorima ili pisanim tekstovima kojima se obraćaju javnosti držati se ovoga Kodeksa.

Članak 8.

Članovi HSP svoj položaj u stranci, a u svakodnevnom životu funkciju ili poslove koje obavljaju vezano uz radni odnos ili stjecanje prihoda, ne smiju zlorabiti za stjecanje koristi za sebe, svoju obitelj ili za bilo koju drugu osobu, za utjecaj na donošenje političke odluke  ili odluke zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, niti utjecati na donošenje odluka ili poticati na bilo koju radnju koja je suprotna propisima.

Članak 9.

Međusobni odnosi članova HSP temelje se na kolegijalnosti i suradnji, uzajamnom poštovanju i uvažavanju, povjerenju, pomaganju, pristojnosti i strpljenju.

Članovi HSP dužni su razmjenjivati informacije važne za djelovanje i politiku HSP, izvješćivati tijela HSP o svakom događaju, podatku ili drugoj informaciji važnoj za politiku HSP, sudjelovati u radu HSP u temeljnoj organizaciji i u tijelima HSP u koja su izabrani, plaćati članarinu te na druge načine doprinositi radu HSP (primjerice: sudjelovati u vođenju i kreiranju politike svojim stručnim znanjima, inicijativama, izradi i provedbi projekata, sudjelovati u provedbi organizacije skupova i drugih aktivnosti HSP, sudjelovati u akcijama u lokalnoj zajednici, propagandi aktivnosti HSP, donacijama, tematskim konferencijama, i sl.).

Članak 10.

Protivi se časti i ugledu člana HSP:

–     pozivanje na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,

–     bilo koji oblik diskriminacije,

–     nasilničko ponašanje,

–     omalovažavanje i vrijeđanje druge osobe,

–     iznošenje neistinite i neprovjerene informacije te pronošenje zlonamjernih glasina,

–     javno istupanje kojim se omalovažavaju članovi HSP, HSP ili se na bilo koji način nanosi šteta HSP-u,

–     nepoštivanje Statuta i drugih akata HSP, odluka tijela HSP, utvrđenih protokola zasjedanja na tijelima, Saboru i drugim skupovima HSP,

–     u svakodnevnom životu postupati suprotno propisima.

Članak 11.

Članovi HSP ne smiju iznositi u javnost podatke i informacije o radu tijela HSP, o odlukama tijela HSP, o planovima i akcijama HSP ili o drugim činjenicama prije nego što nadležno tijelo HSP odredi da mogu postati dostupni javnosti.

III. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 12.

Radi provedbe ovoga Kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo HSP.
Etičko povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje Glavni stan HSP na mandat od 4 godine.
Članovi Etičkoga povjerenstva između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici.

Članak 13.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

–     daje mišljenje o sadržaju Kodeksa i o načinu njegove primjene

–     promiče etička načela

–     prima pritužbe na ponašanja članova HSP i utvrđuje njihovu osnovanost

–     daje odgovore podnositelju pritužbe u roku od 15 dana od primitka pritužbe

–     izvješćuje o pritužbi predsjednika podružnice HSP protiv čijeg je člana pritužba podnesena

–     u slučaju osnovanosti pritužbe, u roku od 8 dana prosljeđuje pritužbu nadležnom Županijskom Časnom sudu HSP radi provedbe postupka stegovne odgovornosti

–     prati primjenu Kodeksa te predlaže njegove izmjene i dopune

–     izvješćuje Predsjedništvo HSP o podnesenim pritužbama

–     podnosi godišnje izvješće Glavnom stanu HSP o povredama Kodeksa

–     predlaže Predsjedništvu HSP donošenje poslovnika o radu Etičkog povjerenstva.

IV. ODGOVORNOST ČLANOVA HSP ZA POVREDU KODEKSA

Članak 14.

Za povredu odredaba ovoga Kodeksa članovi HSP odgovaraju pred Županijskim Časnim sudom HSP.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovoga Kodeksa pokreće se podnošenjem pritužbe Županijskom Časnom sudu HSP.

Županijski Časni sud HSP donosi odluku u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe.

Za povredu Kodeksa članu HSP može se izreći:

–     usmena opomena

–     pisana opomena

–     javna opomena, koja se objavljuje u podružnici HSP čiji je član

–     novčana kazna, koja je prihod HSP

–     opomena pred isključenje iz HSP

–     isključenje iz HSP.

Visinu novčane kazne iz prethodnog stavka utvrđuje Glavni stan HSP za svaku kalendarsku godinu. Novčana kazna ne može iznositi više od 10 iznosa članarine člana HSP kojemu se izriče novčana kazna.

Protiv odluke Županijskoga Časnog suda HSP podnositelj pritužbe i član HSP kojemu je izrečena jedna od mjera iz stavka 4. ovoga članka mogu izjaviti žalbu Središnjem Časnom sudu HSP u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostupanjske odluke.

Središnji Časni sud HSP odlučit će o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Odluka Središnjega Časnog suda HSP je konačna.

 Predsjednik HSP-a
Daniel Srb, s.r.