[box_document] → Pravilnik o pečatima i memorandumima u HSP-u (.pdf) [/box_document] 

 PROČIŠĆENI TEKST

 PRAVILNIKA

O PEČATIMA I MEMORANDUMIMA U

HRVATSKOJ STRANCI PRAVA

 

 

A/ UVODNE ODREDBE

Članak 1.

HRVATSKA STRANKA PRAVA je pravna osoba, koja,

      – je upisana u UPISNIK POLITIČKIH ORGANIZACIJA kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, a

      – djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 2.

PREDSJEDNIK HSP predstavlja i zastupa cijelu HRVATSKU STRANKU PRAVA.

 

B/ PEČATI U HSP

Članak 3.

PEČAT HSP predstavlja opći stranački znak, kojim se HRVATSKA STRANKA PRAVA koristi u pravnom prometu.

Članak 4.

PREDSJEDNIK HSP ili onaj DUŽNOSNIK HSP kojeg on ovlasti, podnosi pisani ZAHTJEV ovlaštenom obrtniku, te od njega traži izradu PEČATA HSP.

 

KNJIGA PEČATA HSP
Članak 5.

(1)    Svaki izrađeni PEČAT HSP mora biti upisan u KNJIGU PEČATA HSP, koju vodi GLAVNI TAJNIK HSP.

(2) U KNJIGU PEČATA HSP upisuju se za svaki PEČAT HSP ovi podaci:

       – broj i datum odluke PREDSJEDNIKA HSP o nabavi PEČATA HSP,

       – GRAFIČKI izgled otiska PEČATA HSP,

       – naziv jedinice u HSP koja će rabiti PEČAT HSP i potpis osobe u HSP koja je primila taj PEČAT HSP,

       – datum primitka PEČATA HSP i potpis o njegovom primitku i obvezi njegovog vraćanja,

       – ime i prezime člana HSP, koji je vratio PEČAT HSP,

       – datum vraćanja i predaje PEČATA HSP, te,

       – rubrika za PRIMJEDBE, koje se odnose na taj PEČAT HSP.

Članak 6.

(1)   DUŽNOSNIK HSP, koji je od GLAVNOG TAJNIKA HSP primio PEČAT HSP, dužan je:

      a/ čuvati ga primjenom pomnje dobrog gospodara, i

      b/ materijalno odgovara za nevraćanje tog PEČATA HSP.

(2)  Svaki DUŽNOSNIK HSP, koji je ovlašten na korištenje PEČATA HSP, mora taj isti PEČAT HSP osobno i bez odlaganja vratiti GLAVNOM TAJNIKU HSP, odmah nakon isteka svog stranačkog mandata temeljem kojeg je bio u posjedu tog istog PEČATA HSP.

(3)  Ako GLAVNOM TAJNIKU HSP ne bude vraćen PEČAT HSP niti nakon prestanka stranačkog mandata onog DUŽNOSNKA HSP koji ga je koristio, GLAVNI TAJNIK HSP mora u primjerenom roku kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj pokrenuti postupak za poništaj tog PEČATA HSP.

Članak 7.

(1)    PEČAT HSP koji treba   u n i š t i t i   dostavlja se GLAVNOM TAJNIŠTVU HSP osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(2)    Odgovorna osoba korisnika PEČATA HSP dužna je GLAVNOM TAJNIŠTVU HSP dostaviti PEČAT HSP radi uništavanja najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih taj PEČAT HSP treba uništiti.

(3)    O uništavanju PEČATA HSP sastavlja se zapisnik koji obvezno mora sadržavati dan i mjesto uništavanja PEČATA HSP.

Članak 8.

(1)   Uz prijavu   n e s t a n k a   PEČATA HSP moraju se navesti datum i okolnosti tog nestanka.

(2)   Korisnik PEČATA HSP koji je prijavio nestanak tog PEČATA HSP podnijet će istovremeno zahtjev za izdavanje novog PEČATA HSP.

(3)   Nestali PEČAT HSP upisuje se u KNJIGU PEČATA HSP pod rubrikom “Primjedba” s datumom njegovog nestanka.

(4)   Ukoliko se nestali PEČAT HSP pronađe nakon upisa u KNJIGU PEČATA HSP, oglašavanja nestanka u “Narodnim novinama”, GLAVNO TAJNIŠTVO HSP uništit će takav PEČAT HSP.

Članak 9.

Zloporaba PEČATA HSP predstavlja, kako težu stegovnu povredu stranačkih obveza u HSP, tako i povredu odgovarajućih propisa u RH.

Članak 10.

U HRVATSKOJ STRANCI PRAVA postoje dvije vrste PEČATA HSP:

      a/ OKRUGLI PEČAT HSP, i,

      b/ ČETVRTASTI PEČAT HSP

 

OKRUGLI PEČAT HSP
Članak 11.

(1)   PEČAT HSP u OKRUGLOM obliku, ima promjer od 30 mm, u njegovom se središtu nalazi GRB HSP, a oko njega TEKST u dva retka, i to:

–         u VANJSKOM retku: HRVATSKA STRANKA PRAVA, te brojka 1 ili 2, a,

–         u UNUTARNJEM retku: ZAGREB.

(2)  GRB HSP ima oblik ŠTITA, koji je bijelom dijagonalnom gredom podijeljen u dva polja. 

      Na bijeloj GREDI nalaze se crna slova: HSP.

      GORNJE lijevo POLJE sadrži dio hrvatskog grba, počevši s bijelim kvadratom.

      DONJE desno POLJE je tamno plave boje.

      Iznad štita je HRVATSKI PLETER.

Članak 12.

(1)   PREDSJEDNIK HSP, će radi obvezivanja cijele HSP, upotrebljavati PEČAT HSP OKRUGLOG oblika.

(2)  Ovlaštenje za uporabu PEČATA HSP OKRUGLOG oblika, može PREDSJEDNIK HSP prenijeti pisanom PUNOMOĆI za točno određeni slučaj na drugog DUŽNOSNIKA HSP.

 

ČETVRTASTI PEČAT HSP
Članak 13.

(1)   PEČAT HSP ČETVRTASTOG oblika predstavlja pačetvorinu, koja ima po dvije jednake stranice duljine 50 mm i 25 mm.

(2)   Na unutarnjem LIJEVOM dijelu tog PEČATA HSP je GRB HSP.

(3)   Na unutarnjem DESNOM dijelu tog PEČATA HSP je jedan od ovih NAZIVA:

      PODRUŽNICA HSP                         ili                    

      U _______________                                                        

                 /mjesto/                                                   _______________________

                                                                                        /naziv središnjeg tijela HSP/    

      ŽUPANIJSKO VIJEĆE HSP                                             

  _______________________                                          

                /županija/

 

 Članak 14.

(1)   PEČATOM HSP ČETVRTASTOG oblika mogu se služiti  P r e d s j e d n i c i  ovih tijela u sustavu HSP: PODRUŽNICE HSP, ŽUPANIJSKOG VIJEĆA HSP, SREDIŠNJIH TIJELA  HSP, kao i svih TIJELA HSP imenovanih ODLUKAMA PREDSJEDNIŠTVA HSP ILI GLAVNOG STANA HSP.

(2)  Upotrebom PEČATA HSP ČETVRTASTOG oblika NE MOŽE se zasnovati nikakva obveza za HSP, budući da on služi isključivo za potrebe unutarstranačkog prometa, što mora biti posebno istaknuto.

Članak 15.

(1)   PEČAT HSP ČETVRTASTOG oblika može se upotrebljavati samo za svrhe ovjeravanja pisanih akata u unutarstranačkom prometu.

(2)   Nije dopušteno korištenje PEČATA HSP ČETVRTASTOG oblika u svrhe pravnog prometa izvan sustava HSP, pa svaka nedozvoljena uporaba ne može niti obvezati HSP, a ni proizvesti potrebne pravne učinke.

 

C/ MEMORANDUM U HSP

Članak 16.

(1)   MEMORANDUM HSP je službeni stranački listovni papir sa znakovljem HSP otisnutom u zaglavlju, a koji se koristi za službeno dopisivanje sa svim subjektima izvan HSP.

(2)   Na MEMORANDUMU HSP može, osim utisnutog znakovlja HSP, biti utisnut naziv i potrebni identifikacijski podaci odnosne jedinice HSP, ali samo pod uvjetom da su oni prethodno bili odobreni od GLAVNOG TAJNIKA HSP.

Članak 17.

Izradu i raspodjelu MEMORANDUMA HSP može provesti samo GLAVNI TAJNIK HSP i to temeljem internog pisanog ZAHTJEVA, koji potpisuju Predsjednici ovih tijela HSP: PODRUŽNICE HSP, ŽUPANIJSKOG VIJEĆA HSP, PREDSJEDNIKA HSP, SREDIŠNJEG NADZORNOG ODBORA HSP ili SREDIŠNJEG ČASNOG SUDA HSP.

Članak 18.

(1)   Svaki MEMORANDUM HSP mora u svom ZAGLAVLJU imati ovaj jedinstveno tiskani tekst:

      HRVATSKA STRANKA PRAVA

      ZAGREB

      Primorska ulica 5

      BRZOGLAS: 01/377-80-16

      BRZOLIST:   01/377-87-36

      MATIČNI BROJ: 3468135

(2)   Bilo kakva obveza za HRVATSKU STRANKU PRAVA može se zasnovati samo upotrebama kako MEMORANDUMA HSP, tako i OKRUGLOG PEČATA HSP.

(3)  MEMORANDUM HSP može osobno potpisati:

      – PREDSJEDNIK HSP, budući da je samo on ovlašten PREDSTAVLJATI i ZASTUPATI HSP, ili,

      – onaj DUŽNOSNIK HSP, kojeg je prethodno pisanom PUNOMOĆI za to ovlastio sam PREDSJEDNIK HSP.

Članak 19.

(1)   Zloporaba MEMORANDUMA HSP predstavlja težu stegovnu povredu stranačkih dužnosti, a povlači materijalnu odgovornost i gubitak izborom stečene stranačke dužnosti u HSP.

 

D/ ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1)   Ovaj PRAVILNIK stupa na snagu danom njegovog donošenja:

U Zagrebu 05.07.2008.

 

Predsjednik GLAVNOG STANA
HRVATSKE STRANKE PRAVA, s.r.