• HSP Kaštela na gradskom vijeću Kaštela predložio usvajanje “DEKLARACIJA O OČUVANJU VODNOG TIJELA JADRANASKOG VODNOG PODRUČJA SREDNJE DALMACIJE”


  Dana 2. 9. 2017. Gradskom vijeću i svim vijećnicima uručena je Deklaracija nastala u okviru građanske Inicijative Javno je Dobro, a u ime udruge KEKS (Krizni eko Kaštelanski Stožer i Dragovoljačko braniteljske udruge Stina pradidova) gradskim vijećnicima Grada Kaštela podnio ju vijećnik HSP-a Željan Jurlin. Ista je uzeta u razmatranje i na usvajanje bi trebala ići na jednoj od narednih sjednica, a predlagači bi s njom ovim putem upoznali i širu javnost, prije svega mještane Grada Kaštela i SDŽ.

  Pravo na vodu je temeljno ljudsko pravo.
  Naime, povjerenstvo za odabir strateških projekata donijelo je nedavno odluku kako je reverzibilna Hidroelektrana Vrdovo strateški projet i ta odluka bi trebala ubrzo ići na usvajanje u Vladu RH. Inicijativa JJD pak smatra da je time prekršen sami zakon. Jer da bi nešto bilo proglašeno strateškom investicijom trebalo bi prije svega zadovoljavat zakonsko pravne okvire. Odnosno mora biti u razvojnom planu Hrvatske, a kao takvo i uvršteno u PP (županije i države). Međutim, toga u razvojnom planu HR, a ni u PP županije i države nema. Ostavljena je tek mogućnost da se uvrsti u županijski PP i to ako prođe studiju utjecaja na okoliš, koja zapravo još uvijek nije donesena.

  Tako da u skladu s navedenim bez zadovoljenja tih pravnih normi nema ni osnove, a ni zakonskog uporišta za proglašenje nekog projekta strateškom investicijom. Treći problem što je projekt Vis Viva cjelina i ne može se onda nešto parcijalno proglašavati strateškim projektom. Na žalost, a što smo se imali uvjerit i na primjeru projekta u Lećevici, institucije vodne resurse podređuju gotovo svim drugim interesima i planovima. Što je potpuno suprotno od temeljnog ljudskog prava pa i Direktive EU navedene u samoj Deklaraciji. Jer pravo i zaštita vode se smatra prioritetnim pravom. Znaći da ima priritet ispred svih drugih prava ili interesa. Bilo ekonomskih, gospodarskih i u ovom slućaju energetskih, a svakako ne privatnih ili obiteljsko interesnih.

  ————————————————————————————————————
  ————————————————————————————————————

  ŽELJAN JURLIN
  VIJEĆNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA
  Kaštel Sućurac, 2. listopada 2017. g.

  GRADSKO VIJEĆE GRADA KAŠTELA
  – Ivan Udovičić, predsjednik
  – vijećnicima/svima

  Predmet: DEKLARACIJA O OČUVANJU VODNOG TIJELA JADRANASKOG VODNOGPODRUČJA SREDNJE DALMACIJE

  Na temelju članka 48. i 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13), u privitku dostavljam na razmatranje i donošenje Prijedlog DEKLARACIJA O OČUVANJU VODNOG TIJELA JADRANASKOG VODNOG PODRUČJA SREDNJE DALMACIJE.

  Željan Jurlin

  ———————————————————————————————————————-
  ———————————————————————————————————————-

  DEKLARACIJA O OČUVANJU VODNOG TIJELA JADRANSKOG VODNOG PODRUČJA SREDNJE DALMACIJE

  1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

  Pravni temelj za donošenje ove Deklaracije sadržan je u odredbi članka 45. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela» br. 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13 – ispravak), te čl. 48. i 49. Poslovnika Gradskog vijeća («Službeni glasnik Grada Kaštela» Narodne novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumaćenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) kojim je određena nadležnost Gradskog vijeća za donošenje općih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća.

  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi RH
  III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE
  ČLANAK 19.

  3. DIREKTIVA 2000/60/EC
  EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  2. OCJENA STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

  Voda je ključna za život ljudi, životinja i biljaka te je neophodan resurs gospodarstva jedne države. Zaštita površinskih i podzemnim vodama te upravljanje njima podrazumjeva holistički pristup koji se zasniva na riječnom slivu, a ne samo jednog dijela nadzemne tekućice. Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise. Kvalitetu vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva. Isto tako voda je zajedničko nasljedstvo svih stanovnika duž cijelog sliva koji o njoj ovise, te bi njenu vrijednost kao strateškog nacionalnog resursa trebali svi poznavati.
  Perućko jezero je umjetna akumulacija nastala izgradnjom brane Peruća na rijeci Cetini, te je po veličini treće jezero u Hrvatskoj s površinom od oko 15 km2, a dubinom od 65 m među prva tri jezera i predstavlja strateški rezervoar pitke vode za RH. Vodu iz Cetine pije oko 500 000 ljudi iz postojeća 4 vodocrpilišta. Splitski je “Vodovod” zajedno s drugim institucijama zaduženim za vode sondirao i označio vode cijeloga Cetinskog sliva. Izmjerili su da otprilike trećina izvora rijeke Jadro dolazi iz Cetine. Prema tome, i građani Grada Kaštela koriste i piju rijeku Cetinu! Prema navedenom bilo kakva promjena kvalitete vode rijeke Cetine u fizičkom ili kemijskom smislu odraziti će se i na stanovnike Grada Kaštela. Kombinirana kogeneracijska plinska elektrana uz akumulacijsko jezero Peruća na rijeci Cetini jest projekt koji se tiče i građana Grada Kaštela. Od početka javne rasprave o projektu, u mjesecu prosincu 2016., brojni znanstvenici su iznijeli znanstvene argumente, a uz to i uputili te argumente kao primjedbe u javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš KKPE Peruća Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji pokazuju da je termoelektrana Peruća:
  ekološki pogubna jer će grijati Peruću i Cetinu u godišnjem prosjeku za 3 °C, a ljeti i za preko 30 °C, da će u nju ispuštati 280 000 l industrijskih otpadnih voda nepoznata sastava dnevno, a u zrak 621 kg/s ispušnih plinova, od kojih je oko 1-2 % otrovnih nesagorenih ugljikovodika (dakle, oko milijun kg otrovnih plinova dnevno), kao i velike količine teških metala. Grijanjem jezera Peruća vjerojatno doći do negativnih mikroklimatskih promjena u Cetinskoj krajini, time i cijelom bazenu SDŽ-e uključujući i Grad Kaštela.
  2) energetski besmislena jer takve elektrane se zatvaraju u svijetu zbog neisplativosti i zastarjele tehnologije;
  3) ekonomski neisplativa jer cijena proizvodnje električne energije u njoj (cca 52 €/MWh) je veća od vrijednosti energije na tržištu (cca 40 €/MWh)
  4) strateški opasna jer će u koncesiju uzeti najveći bazen pitke vode u Hrvatskoj, Peruću i rijeku Cetinu.
  Jadransko vodno područje Srednje Dalmacije građeno je od krša tj. od tipa reljefa sastavljenim od topljivih stijena. Stijene su šupljikave i propusne pa je osnovna karakteristika vodotoka u kršu je malo vode na površini, ali mnogo u podzemlju. Krš kao takav je iznimno osjetljiv i izgradnja odlagališta otpada na takvom terenu dovesti će do onečišćenja podzemnih vodotokova procjednim vodama sa odlagališta. Dokazana je povezanost rijeke Jadro s lokacijom Kladnjice u općini Lećevica. CGO u Lećevici samim time predstavlja ugrozu za pitke vode Srednje Dalmacije.

  Nesumnjivo je da se radi o projektima koji izravno ugrožavaju ne samo Kaštela, već i cijeli bazen SDŽ-e uključujući Zagoru, priobalje i otoke. Ugroza pitke vode predstavlja ugrozu opstojnosti ljudi na ovim prostorima zbog toga tražimo od GV Grada Kaštela da se uz ne/izgasavanje dužno izjasni po ovom pitanju.

  3. PROCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE:

  Za provođenje ovog akta nisu potreba financijska sredstva.

  4. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

  U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga Deklaracije o očuvanju vodnog tijela jadranskog vodnog područja Srednje Dalmacije

  DEKLARACIJAO OČUVANJU VODNOG TIJELA JADRANSKOG VODNOG PODRUČJA SREDNJE DALMACIJE

  I.
  Gradsko vijeće Grada Kaštela oštro se protivi projektima koji bi svojim radom ugrozili vodno tijelo jadranskog vodnog područja Srednje Dalmacije

  II.
  Gradsko vijeće Grada Kaštela uvažava odluku lokalne zajednice s područja Cetinskog kraja da se jezero Peruća i rijeke Cetina proglase strateškim dobrom RH. Prepoznaje zabrinutost, protivljenje i potrebu stanovnika Kaštela i Dalmatinske Zagore da se projekti CGO Lećevica i termoelektrane Peruća (KKPE Peruća) briše iz svih prostornih planova. Kao i zabrinutost da bi radovi na njihovoj izgradnji mogli rezultirati ugrožavanjem opskrbe najvećeg dijela Splitsko dalmatinske županije pitkom vodom kao i ugrožavanjem života i imovine stanovnika koji žive na našem području.

  III.
  Gradsko vijeće Grada Kaštela koristiti će sva pravna sredstva pred domaćim i međunarodnim tijelima da se ospori planiranje i izgradnja navedenih projekata.

  IV.
  Gradsko vijeće Grada Kaštela poziva institucije; Predsjednicu RH, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH, Splitsko-dalmatinsku županije kao i potencijalne investitore da uvaže volju građana Kaštela, Cetinskog kraja, Dalmatinske zagore i cijele srednje Dalmacije da neposredno odlučuju o investicijama koji mogu primijeniti njihove životne uvjete.

  V.
  S ovom Deklaracijom upoznat će se Predsjednica Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sva nadležna Ministarstava u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinska županija.

  VI.
  Ova Deklaracija će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Kaštela».

  Gradski vjećnik HSP-a Željan Jurlin