• Smjernice izbornog programa HSP-a za Zagrebačku županiju


   
  A.  Gospodarstvo i poljoprivreda

   1. Učinkovitije rješavati razvojne probleme i potrebe gospodarskog rasta:

  • Iskoristiti gospodarske potencijale, te jačati tehnološku, razvojnu, istraživačku i inovativnu suradnju sa gradom Zagrebom i susjednim županijama;
  • Stvarati uvjete za uvođenje razvojnih programa koji će ojačati konkurentnosti ukupnog gospodarstava, a osobito njezinih ključnih djelatnosti uz puno jače korištenje Regionalne razvojne agencije ZŽ i poduzetničkih centara i komora;
  • U županijske programe potpore uključiti i ona područja koja zaostaju u razvoju;
  • Sustavno podržavati mlade visokoobrazovne stručnjake i menadžere, te osposobljavanje starijih za potrebe novih ključnih djelatnosti;
  • Izgrađivati i razvijati tehnološku infrastruktura (npr. županijski tehnološki park) koja bi trebala poboljšati povezivanje malih i srednjih poduzetnika s istraživačkim institucijama.

  2. Učinkovitije rješavati probleme i potrebe razvoja obrta:

  • Osiguravati iste tržišne uvjete svim obrtnicima (naročito u prvim godinama poslovanja);
  • Ojačati potpornu za razvoj obrta (npr. savjetodavne usluge i dr.);
  • Unaprijediti i jačati poslovno povezivanje obrtnika (npr. obrtničke zadruge i drugi oblici);
  • Očuvati tradicijske obrtničke djelatnosti;
  •  Za pojedine obrtničke djelatnosti omogućiti modele jednostavnijeg i bržeg pristupa financiranju razvoja obrta.

  3. Stvarati uvjete za razvoj poljoprivrede:

  • Stvarati konkurentna i održiva poljoprivredna gospodarstava;
  • Stvarati prepoznatljive proizvode (robne marke) s većom dodanom vrijednošću na poljoprivrednom gospodarstvu i selu;
  • Ojačati i očuvati tradicijske vrijednosti sela i poljoprivrede;
  • Poticati proizvodnju zdrave hrane, očuvanje okoliša, zaštitu voda, tla i prirode ;
  • Uvoditi nove tehnologije i proizvodnju na poljoprivredna gospodarstva i selo;
  • U suradnji s JLS raditi na informiranju, educiranju i obrazovanju poljoprivrednika i stanovnika na selu (edukacijski centri za potporu obiteljskim gospodarstvima);
  • Koordinirati rad svih koji djeluju na području poljoprivrede i sela;
  • Objediniti rad različitih državnih i drugih službi koji djeluju na poljoprivredu i selo;
  • Organizirati i izgraditi tržišnu i financijsku infrastrukturu (veletržnice, distributivni centri, hladnjače, skladišta);
  • Razvijati suradnju s drugim regijama i državama na plasmanu poljoprivrednih proizvoda ZŽ.

  4. Rješavati probleme i potrebe zaposlenosti i nezaposlenosti:

  • Uskladiti srednjoškolske obrazovne programe s potrebama tržišta rada i oblikovati srednjoškolske nastavne planove i programe prema zahtjevima konkretnih radnih mjesta;
  • Poticati cjeloživotno učenje;
  • Poticati samozapošljavanje kroz malo i srednje poduzetništva;
  • Omogućiti nezaposlenim osobama besplatno stjecanje informatičke pismenost, učenje stranog jezika, prekvalifikacije te osposobljavanja i usavršavanja prema realnim i individualnim potreba osobe;
  • Poticati zapošljavanje žena, mladih, dugotrajno nezaposlenih i osoba s invaliditetom;
  • Poticati otvaranje informacijskih centara u gradovima gdje bi se pružale usluge profesionalnog informiranja i informacije o slobodnim radnim mjestima;
  • Pokrenuti međususjedsku internetsku bazu tržišta radne snage.
  B.  Promet i komunalna infrastruktura

  5. Riješiti problem integriranog prijevoza i tarifnih prijevozničkih unija na području ZŽ, tako da žitelji ZŽ imaju mogućnost boljeg i povoljnijeg putovanja prema gradu Zagrebu, kao i prema većim gradskim i općinskim centrima u ZŽ.

  6. Rješavati probleme i potrebe ZŽ u vezi sa sustavom gospodarenja vodama i komunalnom infrastrukturom:

  • Daljnji razvoj sustava vodoopskrbe i sustava zbrinjavanja otpadnih voda, te sustava odvodnje i pročišćavanja voda;
  •  Sprječavati onečišćenja zaliha pitke vode;
  • Melioracija poljoprivredno isplativih površina i uređenje vodotoka.

  7. Rješavati razvojne probleme i potrebe ZŽ u vezi s povećanjem energetske učinkovitosti energetske infrastrukture:

  • Postizanje kvalitetne opskrbljenosti električnom energijom na cijelom području ZŽ;
  • Razvijati distribucijske plinske mreže na području ZŽ;
  • Podizati energetsku učinkovitost i iskorištenje potencijala obnovljivih izvora energije (geotermalnih, sunce, vjetar i sl.).
  C.  Obrazovanje kultura, sport, zdravstvo i socijalna skrb

  8. Unaprijediti i razvijati potrebe predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

  • Stvarati uvjete u školama kako bi se postupno prelazilo na rad u jednoj smjeni;
  • Osmisliti održive modele iskorištenja i očuvanja škola (npr. najam školskih športskih dvorana i sl.);
  • Poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja (zamjena zastarjelih obrazovnih programa sa modernim znanjima i vještinama);
  • Unaprijediti sustav stipendiranja kako u ZŽ tako i na razini JLS;
  • Održati sufinanciranje učeničkog pokaza u cijelosti.

  9. Unaprijediti sektor zdravstva i zdravstvenog turizma:

  • Poboljšati službu hitne pomoći;
  • Provoditi investicijsko održavanje postojećih objekata i nabavu opreme;
  • Izgraditi nove ambulante i dograditi postojeće objekte;
  • Unaprijediti razvoj zdravstvenog turizma;
  • Jačati daljnju aktivnu potporu preventivnim zdravstvenim programima.

  10. Unaprijediti sektor socijalne skrbi:

  • Izgraditi domove za starije i nemoćne osobe;
  • Osigurati dovoljno stručnog kadra za rad u socijalnim ustanovama.

  11. Uspostaviti bolji i povezaniji sustav brige o kulturnoj baštini:

  • Osigurati jednake uvjete na cijelom području županije za rad ustanova i udruga u kulturi;
  • Poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim JLS;
  • Njegovanje i očuvanje kulturnog identiteta ZŽ i njegove prepoznatljivosti.
  D.  Demografija, prirodna obilježja i unapređenje razvojnih resursa ZŽ

  12. Rješavati probleme vezane za administrativno – političku podjelu JLS u ZŽ, te unaprijediti suradnju između ZŽ i njenih JLS kao i između pojedinih gradova i općina u sastavu ZŽ;

  • Provoditi stalna stručna usavršavanja i unapređivati razvojno-upravljačke sposobnosti upravnih tijela JLS.

  13. Aktivno djelovati na razvojnim modelima vezanim za trendove demografskog stanja u ZŽ:

  • Osmisliti, planirati i provoditi kvalitetan model ruralnog razvoja za pojedina periferna područja JLS;
  • Učinkovitije rješavanje problema vezanih za održivo korištenje i upravljanje postojećih prirodnih resursa (zalihama vode, šumama, kvalitetnim obradivim poljoprivrednim površina);
  • Bolje i kvalitetnije urbanistički planirati županijski prostor;
  • Spriječiti gubitak najkvalitetnijih poljoprivrednih obradivih površina, poboljšati upravljanje šumama, spriječiti ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina;
  • Razraditi programe i modele korištenja termalnih izvori na području županije, te ljekovitih izvora koji su trenutno nedovoljno iskorišteni;
  • Bolje iskoristit područje ZŽ koja su bogata arheološko kulturno-povijesnom baštinom kao dio prepoznatljivosti turističke ponude i povijesne baštine u okolici grada Zagreba, te u tom smislu stručno i kadrovski osnažiti Turističku zajednicu ZŽ kako bi se kvalitetno provodili organizirani stručni obilasci tih područja.

  14. Rješavanje problema i potreba razvoja ZŽ i institucionalnog upravljanja razvojem ZŽ:

  • Unaprijediti organizaciju posla, rada i odgovornosti na svim razinama poslovanja i djelovanja, bolje iskoristiti raspoložive ljudske potencijale;
  • Unaprijediti suradnju sa tijelima na centralnoj državnoj razini;
  • Izraditi kvalitetne planove s dugoročno osmišljenim smjerom i načinom djelovanja, bolje koordinirane i integrirane s drugim relevantnim sektorima;
  • Poticati informatičku naobrazbu, znanje stranih jezika, stjecanje upravljačkih i drugih vještina te sustavno uvesti kontinuirano (uključujući i cjeloživotno ) obrazovanje svih djelatnika regionalne samouprave u ZŽ;
  • Organizirati obuku zaposlenika radi podizanja znanja o europskim integracijama na županijskoj razini, te ih osposobiti za izradu projekata koji će se financirati iz EU i eventualnih drugih izvora;
  • Pospješiti komunikaciju unutar županijskih tijela, te između ZŽ i JLS uvođenjem sustava elektroničke komunikacije i sustava kolanja dokumenata;
  • Poticati kontinuirano i sustavno izvješćivanje i informiranje relevantnih privrednih i drugih zainteresiranih subjekata kao i žitelja ZŽ i o realizaciji planova.

   

  U Zagrebu, 21.3.2013.

  Sastavio: dr.sc. Željko Širanović